மானிடம் வீழ்ந்ததம்மா

மானிடம் வீழ்ந்ததம்மா என்னுரை மனிதர்களாகிய நாங்கள் யேசுபிரானாய், புத்தபிரானாய், காந்தியாய் மனிதம் போதித்த மகான்கள் போல மனிதத்தின் உச்சியை அடையவேண்டாம்;; அதன் பாதாளத்தைத் தரிசிக்காமல் இருப்பதே நாங்கள் செய்யும் பாக்கியமாகும்….

Rate this:

மேலும் படிக்க